Horolezecký oddíl Green Trees Monkeys

Stanovy

Green Trees Monkeys, z. s.

 

STANOVY SPOLKU

 

Čl. I.

Název, povaha a sídlo spolku

 1. Název spolku zní green trees monkeys, z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem jeho členů.
 3. Spolek má své sídlo v Praze, na adrese Sadová 879/22, 161 00 Praha 6.

Čl. II.

Účel spolku

Účelem spolku je vytváření podmínek pro všestranný rozvoj sportovních, tělovýchovných a pohybových aktivit.

Čl. III.

Hlavní činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování jeho účelu, jakožto společného zájmu jeho členů.
 2. Hlavní činností spolku je zejména:

a) vyvíjet a organizovat sportovní a tělovýchovnou činnost,
b) podporovat, pořádat a podílet se na pořádání sportovních a tělovýchovných soutěží, závodů a jiných podobných akcí,
c) vytvářet materiálové a tréninkové podmínky pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit,
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná podobná účelová zařízení, která vlastní nebo užívá,
e) vytvářet předpoklady pro rozvoj a podporu lezení a dalších extrémních sportů,
f) provozovat a udržovat indoor lezeckou stěnu,
g) pořádat kurzy lezení, tréninky a výcvik lezců,
h) rozšiřovat osvětu a vzdělávání v oblasti lezení a jiných extrémních sportů,
i) pořádat turistické kurzy a výlety do přírody spojené s turistikou a lezením,
j) podporovat kladný vztah zejména dětí a mládeže k přírodě, krajině a životnímu prostředí,
k) získávat finanční a jiné hmotné prostředky pro rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti a pro plnění svých cílů vůbec,
l) chránit oprávněné zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci.

 1. Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodárné využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. IV.

Členství

 1. Členy spolku jsou jeho zakládající členové a dále každá fyzická osoba, která je za člena přijata schválením její písemné přihlášky předsedou. O přijetí člena rozhoduje předseda zpravidla ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení písemné přihlášky spolku. Členství vzniká dnem přijetí rozhodnutí o schválení písemné přihlášky předsedou.
 2. Členství právnické osoby může vzniknout na základě písemné smlouvy, projeví-li právnická osoba skutečný a vážný zájem zejména na finanční a jiné hmotné podpoře spolku.
 3. Členem spolku se může stát jenom osoba, která svým působením v osobním i profesionálním životě soustavně a dlouhodobě projevuje zájem o rozvoj sportovní a tělovýchovné činnosti, a současně vykazuje schopnost projevovat jej i do budoucna.
 4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. U osob mladších osmnácti let, které nenabyly plné svéprávnosti, je členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce.
 6. Členství zaniká:

a) zánikem spolku,
b) smrtí anebo zánikem právnické osoby,
c) vystoupením,
d) vyloučením,
e) z jiných zákonných důvodů.

 1. Vystoupit ze spolku může jeho člen z jakéhokoliv důvodu. Členství zaniká učiněním oznámení o vystoupení na členské schůzi anebo doručením písemného oznámení o vystoupení předsedovi spolku.
 2. Vyloučit člena ze spolku může pouze předseda, a to v případě závažného porušení povinností vyplývajících z členství stanovených stanovami nebo zákonem, dále v případě, že člen přestane splňovat podmínky stanovené v odst. 3 tohoto článku stanov anebo kdy je činnost člena v rozporu s účelem spolku. Členství zaniká dnem přijetí rozhodnutí o vyloučení předsedou. Důvody vyloučení musí být uvedeny v rozhodnutí předsedy, jehož opis musí být bez zbytečného odkladu doručen vyloučenému členovi spolku.

Čl. V.

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen spolku má právo:

a) podílet se na činnosti spolku a požívat výhod z členství plynoucích,
b) účastnit se zasedání členské schůze,
c) podílet se na rozhodování členské schůze hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku; toto oprávnění se vztahuje pouze na členy starší osmnácti let,
d) předkládat návrhy a podněty orgánům spolku,
e) být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření.

2. Člen spolku je povinen:

a) v rámci své činnosti ve spolku dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a usnesení orgánů spolku,
b) vyvarovat se jakékoliv činnosti, která by poškozovala zájmy spolku nebo ostatních členů, či která by porušovala morálku a principy ve spolku obecně uznávané a vztahující se k činnosti spolku,
c) účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,
d) reprezentovat spolek navenek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného chování,
e) řádně vykonávat funkce ve spolku, do kterých byl zvolen.

Čl. VI.

Orgány spolku

    1. Orgány spolku jsou:

a) členská schůze,
b) předseda,
c) místopředseda.

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi jeho členy. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména:

a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
b) rozhoduje o změně stanov spolku,
c) rozhoduje o hospodaření s majetkem spolku a schvaluje výsledek tohoto hospodaření,
d) volí a odvolává členy orgánů spolku, hodnotí a kontroluje činnost těchto orgánů i jejich členů,
e) bere na vědomí vystoupení člena,
f) rozhoduje o účasti a členství spolku v jiných právnických osobách, sportovních a společenských organizacích,
g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. Členská schůze dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. Členská schůze je oprávněna přenést jakoukoliv ze svých pravomocí na jiný jí určený orgán spolku.
 2. Členská schůze zasedá nejméně jedenkrát ročně, přičemž k zasedání jí svolává předseda spolku. Předseda je povinen svolat do třiceti dnů zasedání členské schůze, požádá-li ho o to písemně anebo elektronickou poštou alespoň jedna třetina členů spolku. Pozvánku na zasedání členské schůze zasílá předseda všem členům spolku písemně anebo elektronickou poštou, a to nejpozději třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
 3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň poloviny všech členů spolku starších osmnácti let. Usnesení přijímá většinou hlasů členů starších osmnácti let přítomných v době usnášení, přičemž každý člen starší osmnácti let má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku.
 4. Zasedání členské schůze řídí předseda spolku, který po zahájení jejího zasedání ověří její usnášeníschopnost a poté zajistí volbu zapisovatele, případně i dalších činovníků, je-li to potřebné. Zapisovatel pořídí zápis o průběhu zasedání členské schůze, z něhož musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jací případní další činovníci byli zvoleni, jaká usnesení byla členskou schůzí přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis ze zasedání členské schůze musí být vyhotoven nejpozději do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda spolku a zapisovatel, který jej pořídil.
 5. Předseda je statutárním orgánem spolku. Je oprávněn zastupovat spolek samostatně ve všech záležitostech. Předsedu volí a odvolává členská schůze spolku. Jeho funkční období je pětileté, neskončí však, není-li zvolen nový předseda. Předseda může ze své funkce odstoupit, přičemž jeho funkce zaniká učiněním oznámení o odstoupení na členské schůzi.
 6. Předseda má dále zejména tyto práva a povinnosti:

a) řídit činnost spolku a reprezentovat spolek navenek,
b) odpovídat za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze,
c) svolávat a řídit zasedání členské schůze spolku,
d) nakládat s finančními prostředky uloženými u peněžních ústavů nebo jinde,
e) rozhodovat o přijetí člena,
f) rozhodovat o vyloučení člena,
g) brát na vědomí vystoupení člena,
h) přenést jakoukoliv ze svých pravomocí na jiný jím určený orgán spolku.

 1. Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
 2. Místopředseda je volen a odvoláván členskou schůzí spolku, přičemž jeho funkční období je pětileté. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Místopředseda může ze své funkce odstoupit, přičemž jeho funkce zaniká učiněním oznámení o odstoupení na členské schůzi.
 3. Členská schůze může jakékoliv rozhodnutí předsedy či místopředsedy zrušit, změnit anebo nahradit vlastním rozhodnutím

Čl. VII.

Majetek a hospodaření spolku

 1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.
 2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výlučného vlastnictví.
 3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:

a) příjmy ze sportovní, tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
c) sponzorské dary,
d) příspěvky a dotace od sportovních svazů a unií,
e) státní příspěvky a dotace.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku v Praze dne 12.1.2016, kterým dnem nabývají tyto stanovy účinnosti.

Ověřeno MonsterInsights