Obchodní podmínky

provozovatele:

green trees monkeys, z.s.

se sídlem Sadová 879/22, Ruzyně, 161 00 Praha 6

identifikační číslo: 04706056

zapsaného u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 64614 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gtmlezeni.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) spolku green trees monkeys, z. s., zapsaného u MS v Praze, oddíl L, vložka 64614 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gtmlezeni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
  3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží a služby (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží a služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží či služby jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 3 roky, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.           
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb či jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží či službě (objednávané zboží/službu vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/služby a způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 1. CENA ZBOŽÍ ČI SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží či služby a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601020882/2010 vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
   2. v hotovosti po předchozí domluvě s prodávajícím na domluvené adrese.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží či služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží či uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží či od objednání služby. Pro toto odstoupení může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího greentreesmonkeys@gmail.com.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě smlouvy o poskytnutí služeb prodávající potvrdí kupujícímu, že obdržel jeho žádost o odstoupení od smlouvy.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ze zákona není možné odstoupit od smlouvy v případě zakoupených zájezdů.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy greentreesmonkeys@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, příp. fakturační adresa s daňovým identifikačním číslem; adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Pokud si kupující založí, tak i pro účely vedení uživatelského účtu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu či přímo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Osobní údaje budou z pracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: green trees monkeys, Karolína Krousová, Zoubkova 6, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty greentreesmonkeys@gmail.com, telefon 777 101 218.

 

V Praze dne 1.10.2019